Найважливіше про ліміт каси

Пятница, 15 мая 2015
Просмотров: 11139
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на апрель 2015 г.

Порядок проведення операцій з готівкою на підприємствах встановлено Положенням про ведення касових операцій у національній валюті України, затвердженим постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637 (далі – Положення № 637).

Відповідно до цього Положення, ліміт залишку готівки в касі (далі – ліміт каси) – граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час (п. 1.2 Положення № 637).

Встановлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підприємства (або уповноваженою ним особою). До розрахунку приймається строк здавання підприємством готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, визначений відповідним договором банківського рахунку. Для кожного підприємства та його відокремленого підрозділу складається окремий розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі. Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства. Для відокремлених підрозділів ліміт каси встановлюється окремо і доводиться до їх відома відповідними внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства – юридичної особи (п. 5.2 Положення № 637).

Ліміт каси підприємства встановлюється на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси, за рішенням керівника підприємства або уповноваженої ним особи (п. 5.3 Положення № 637). Розрахунок ліміту каси здійснюється за формою додатка 8 до Положення № 637 та не підлягає погодженню з обслуговуючим банком.

Відповідно до п. 5.4 Положення № 637:

– якщо підприємство має строк здавання готівкової виручки (готівки) в банк щодня (у день її надходження до каси) або наступного дня після її надходження до каси, ліміт каси не повинен перевищувати розміру середньоденного надходження готівки до каси, розрахованого за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти;

– якщо підприємство знаходиться в населеному пункті, в якому немає банку та відповідно до пп. «в» п. 5.1 Положення № 637 може здавати виручку не рідше, ніж один раз на п'ять робочих днів, ліміт каси не повинен перевищувати п'ятикратного розміру середньоденного надходження готівки, розрахованого за три будь-яких місяці поспіль з останніх дванадцяти;

– якщо підприємство встановлює ліміт на підставі фактичних видатків готівки (її видачі з каси), то ліміт каси не повинен перевищувати розміру середньоденної видачі готівки, розрахованої за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти;

– для підприємств, у яких відповідний середньоденний показник, обчислений на підставі касових оборотів (додаток 8), дорівнює нулю або не більше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, можна встановлювати ліміт каси в розмірі, що перевищує обчислений середньоденний показник, але не більше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

– підприємства, що виробляють та перероблюють сільськогосподарську продукцію, різних організаційно-правових форм (акціонерні товариства, агрофірми тощо) можуть встановлювати (переглядати) ліміт каси на період заготівлі та перероблення сільськогосподарської продукції згідно з фактичними показниками їх касових оборотів (надходжень або видачі готівки) за будь-які три місяці сезону виробництва (перероблення) сільськогосподарської продукції попереднього року (п. 5.5 Положення № 637).

Виходячи з форми додатка 8 до Положення № 637 (розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі), до розрахунку надходжень до каси підприємства приймається вся готівка, що надходить до каси (виручка та позареалізаційні надходження), крім готівки, що одержана з банків.

До розрахунку фактичних видатків готівки приймається вся видана готівка, крім виплат, що пов'язані з оплатою праці, пенсій, стипендій та дивідендів. НБУ в листі від 29.02.2008 р. № 11-113/818-2372 уточнює, що у разі встановлення ліміту каси на підставі показника середньоденної видачі готівки з каси, для розрахунку ліміту каси за цим показником приймаються виплати готівкою на різні потреби (у тому числі готівка, видана з каси підприємства для здавання до банку), а також на відрядження (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів).

Незалежно від того, який метод розрахунку ліміту каси обраний підприємством (надходження готівки або її видачі), середньоденний показник (надходження або видачі) обчислюється шляхом ділення загальної суми (надходження або видачі) за будь-які три місяці поспіль з останніх дванадцяти на загальне число робочих днів обраного періоду.

Необхідно зауважити, що якщо підприємством ліміт каси не встановлено (незалежно від причин такого невстановлення), то ліміт такої каси вважається нульовим. У цьому разі вся готівка, що перебуває в його касі на кінець робочого дня і не здана підприємством відповідно до вимог Положення № 637, вважається понадлімітною (п. 5.8 цього Положення).

Відповідно до норм п. 5.11 Положення № 637 встановлений ліміт каси може переглядатися, якщо у підприємства для цього є об'єктивні причини (наприклад, зміни в надходженнях (видачі) готівки, внутрішнього трудового розпорядку тощо). Але обов'язковість перегляду ліміту каси, встановленого відповідно до норм глави 5 Положення № 637, не передбачена. Цей висновок підтверджується і листом НБУ від 01.12.2009 р. № 11-113/5438-22292, де зазначено, що скорочення обсягів надходження готівкової виручки до каси підприємства є підставою для перегляду установленого ліміту каси. Однак, вимоги щодо обов'язкового перегляду установленого ліміту каси у зв'язку із скороченням обсягів надходження готівкової виручки до каси підприємства Положення не містить.

При цьому ліміт каси підлягає обов'язковому перегляду в окремому випадку, що визначено в абз. 3 п. 5.2 Положення № 637:

«Підприємства, що розпочинають свою діяльність, а також підприємства, діяльність яких була пов'язана виключно з безготівковими розрахунками та які відповідно до встановленого законодавством України порядку отримують право на здійснення додаткового виду діяльності, що передбачає здійснення готівкових розрахунків, на перші три місяці їх роботи ліміт каси встановлюють згідно з прогнозними розрахунками. Установлений з урахуванням прогнозних розрахунків ліміт каси у двотижневий строк після закінчення перших трьох місяців їх роботи переглядається за фактичними показниками діяльності відповідно до вимог цього Положення».При цьому необхідно зауважити, що вести відлік перших трьох місяців необхідно з дня проведення першої розрахункової операції (лист НБУ від 09.02.2007 р. № 11-113/543-1414).

Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Оцените статью, пожалуйста:

Добавить комментарий