Відображення у податковому та бухгалтерському обліку операцій з продажу необоротних активів

Середа, 11 березня 2009
Переглядів: 27993
Рубрика: Статья    Тема: основные средства
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на апрель 2008 г.


На балансі підприємства обліковуються необоротні активи, які в податковому обліку відносяться до різних груп. Підприємство планує продати такі необоротні активи. 
В якому порядку відображаються в податковому та бухгалтерському обліку операції з продажу таких активів? 

Бухгалтерський облік

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, в тому числі необоротні матеріальні активи, визначено нормами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (далі – П(С)БО 7).

Відповідно до п. 33 П(С)БО 7 об'єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом.

З метою визначення фінансового результату від вибуття об'єктів основних засобів, з доходу від такого вибуття вираховується залишкова вартість основних засобів, непрямі податки і витрати, пов'язані з їх вибуттям. 

Регістри аналітичного обліку основних засобів, що вибули, додаються до документів, якими оформляються факти вибуття основних засобів.

У разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта.

На умовно-числовому прикладі розглянемо відображення операцій з реалізації основних фондів у регістрах бухгалтерського обліку підприємства. 

Приклад

Станом на 01.01.2008 р. на балансі ТОВ «ХТВ» обліковувався автомобіль ВАЗ 2112 первісною вартістю 50000,00 грн., сума нарахованого зносу – 35000,00 грн.

 

№ з/п 

Господарська операція 

Кореспонденція рахунків 

Дт 

Кт 

Покупцю відвантажені основні засоби 

361 

742 

Виникло податкове зобов'язання з ПДВ 

742 

641 

Дохід від реалізації основних фондів віднесено на фінансові результати 

742 

79 

Списання накопичуваного зносу 

131 

10 

Списання залишкової вартості основних засобів 

972 

10 

Закриття витрат на фінансовий результат 

79 

972 

Отримано від покупця оплату за реалізовані основні засоби 

311 

361 


Податковий облік

Податок на прибуток

Порядок ведення податкового обліку з податку на прибуток регулюється нормами Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 р. № 334/94-ВР (далі – Закон про прибуток).

Як передбачено пп. 8.4.3 даного Закону, при продажу окремих об'єктів основних фондів групи 1 вартість групи зменшується на суму балансової вартості такого об'єкта. 

Сума перевищення виручки від продажу над балансовою вартістю окремих об'єктів основних фондів групи 1 та нематеріальних активів включається до валових доходів, а сума перевищення балансової вартості над виручкою від такого продажу – до валових витрат платника податку. 

Що стосується продажу основних фондів 2–4 груп, то згідно з пп. 8.4.4 Закону про прибуток в такому випадку балансова вартість групи зменшується на суму вартості продажу таких основних фондів. Якщо сума вартості реалізованих основних фондів дорівнює або перевищує балансову вартість відповідної групи, її балансова вартість прирівнюється до нуля, а сума перевищення включається до валового доходу платника податку відповідного періоду.

Слід звернути увагу не деякі особливості використання вищенаведених норм. На багатьох підприємствах при визначенні сум амортизації використовуються «старі» й «нові» норми амортизації. Як у цьому випадку застосовувати положення пп. 8.4.4 Закону про прибуток щодо продажу основних фондів 2 та 3 груп?

Відповідь на це запитання можна знайти в листі ДПАУ від 03.02.2006 р. № 1982/7/15-0317, ключові моменти якого наводимо нижче:

«...Таким чином, при виведенні з експлуатації у зв'язку з продажем основних фондів групи 2 або 3, витрати на придбання, виготовлення або поліпшення яких амортизуються за нормами 6,25 % або 3,75 % відповідно, зменшенню підлягає не сукупна балансова вартість таких груп, а балансова вартість відповідної підгрупи, яка амортизується за нормами 6,25 % або 3,75 %. При цьому, якщо сума вартості продажу зазначених основних фондів є більшою за балансову вартість такої підгрупи, балансова вартість підгрупи, яка амортизується за нормами 10 % або 6 %, підлягає зменшенню на суму перевищення вартості продажу цих основних фондів над балансовою вартістю підгрупи, яка амортизується за нормами 6,25 % або 3,75 %.

Щодо виведення з експлуатації у зв'язку з продажем основних фондів групи 2 або 3, витрати на придбання, виготовлення або поліпшення яких амортизуються за нормами 10 % або 6 % відповідно, зменшенню підлягає не сукупна балансова вартість таких груп, а балансова вартість відповідної підгрупи, яка амортизується за нормами 10 % або 6 %. При цьому, якщо сума вартості продажу зазначених основних фондів є більшою за балансову вартість такої підгрупи, балансова вартість підгрупи, яка амортизується за нормами 6,25 % або 3,75 %, підлягає зменшенню на суму перевищення вартості продажу цих основних фондів над балансовою вартістю підгрупи, яка амортизується за нормами 10 % або 6 %...». Крім того, слід враховувати, що згідно з пп. 8.4.7 Закону про прибуток:

«Якщо на початок звітного кварталу групи 2, 3 і 4 основних фондів не містять матеріальних цінностей, балансова вартість такої групи відноситься до валових витрат платника податку такого звітного періоду. Норми цього підпункту не застосовуються при визначенні платником податку амортизаційних відрахувань на суму поліпшень основних фондів, одержаних в оперативний лізинг (оренду)». ПДВ

Що ж стосується податкового обліку з ПДВ, то відповідно до пп. 3.1.1 Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України. При цьому слід пам'ятати, що основні фонди при продажу, в цілях оподаткування ПДВ, розглядаються як товари і на операції з їх реалізації поширюються загальні норми даного Закону.

Дата підготовки 22.04.2008

Оцініть матеріал!:

Додати коментар