Розрахунок податкових різниць при складанні фінансової звітності

Четвер, 05 грудня 2013
Переглядів: 18685
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на январь 2013

Чи потрібно для обліку податкових різниць робити окремі розрахунки по мірі здійснення господарських операцій, чи такий розрахунок здійснюється лише при складанні фінансової звітності?

Згідно з п. 46.2 ПКУ платник податку на прибуток подає разом з податковою декларацією фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації. У складі фінансової звітності платник податків зазначає тимчасові та постійні податкові різниці за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Відповідно до п. 1 підр. 4 р. ХХ ПКУ суб'єкти господарювання – платники податку на прибуток подають фінансову звітність з урахуванням податкових різниць починаючи зі звітних періодів 2013 року.

Пунктом 44.2 ПКУ встановлено, що методика бухгалтерського обліку тимчасових та постійних податкових різниць затверджується у порядку, передбаченому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про податкові різниці та її розкриття у фінансовій звітності визначає Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці», затверджене наказом Мінфіну від 25.01.2011 р. № 27 (далі – ПБО 27).

Податкові різниці поділяються на тимчасові та постійні. Тимчасова податкова різниця – податкова різниця, яка виникає у звітному періоді та анулюється в наступних звітних податкових періодах. Постійна податкова різниця – податкова різниця, яка виникає у звітному періоді та не анулюється в наступних звітних податкових періодах. У свою чергу, постійні податкові різниці поділяються на:

- постійну податкову різницю, що підлягає вирахуванню, – постійна податкова різниця, що призводить до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) звітного періоду,

- та постійну податкову різницю, що підлягає оподаткуванню, – постійна податкова різниця, що збільшує податковий прибуток (зменшує податковий збиток) звітного періоду.

Податкові різниці, розраховані згідно з ПБО 27, відображаються у розділі IV форми 2 «Звіт про фінансові результати». Зміни до фінансової звітності, які стосуються податкових різниць, внесені наказом Мінфіну від 11.08.2011 р. № 1021, який набрав чинності з 01.01.2013 р.

Згідно з п. 7 розділу ІІ ПБО 27 при систематизації інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, в регістрах синтетичного та аналітичного обліку обов'язково проводиться аналіз господарської операції на наявність податкових різниць. Інформація про тимчасові і постійні податкові різниці накопичується в регістрах бухгалтерського обліку, зокрема шляхом виділення окремих граф для їх відображення (за відповідною класифікацією – тимчасова або постійна) або в інший спосіб, що забезпечуватиме реєстрацію і накопичення відповідної інформації для її розкриття у фінансовій звітності ( п 9 р. ІІ ПБО 27). Згортання сум податкових різниць при відображенні у регістрах бухгалтерського обліку та розкритті у фінансовій звітності не допускається (п. 12 р. ІІ ПБО 27).

Таким чином, ПБО 27 зобов'язує підприємства вести облік податкових різниць за зазначеними вище правилами, одночасно з бухгалтерським обліком. При цьому згідно із ч. 5 ст. 8 Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» підприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних.

Слід зазначити, що П(С)БО 17 «Податок на прибуток» передбачено облік відстроченого податкового активу – сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах унаслідок лише тимчасової податкової різниці, що підлягає вирахуванню; і відстроченого податкового зобов'язання – сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах також з тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню. Розраховані згідно з П(С)БО 17 відстрочені податки відображаються у бухгалтерському обліку відповідними проводками з використанням рахунків 54 «Відстрочені податкові зобов'язання» і 17 «Відстрочені податкові активи», а також у фінансовій звітності у відповідних рядках форми 1 «Баланс».

А податкові різниці, розраховані згідно з ПБО 27, розшифровують відмінності між фінансовими результатами у бухгалтерському та податковому обліку. Розраховані згідно з ПБО 27 податкові різниці в бухгалтерському обліку не відображаються, а узагальнюються у зведеному регістрі та використовуються для складання відповідних форм фінансової звітності (п. 11 ПБО 27).

Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Оцініть матеріал!:

Додати коментар