Документальне оформлення та відображення у бухгалтерському обліку операції списання валютної кредиторської заборгованості

Четвер, 10 серпня 2017
Переглядів: 5126
Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на март 2017 г.

Підприємство (платник податку на прибуток на загальних підставах і ПДВ) прийняло рішення про списання валютної кредиторської заборгованості як безнадійної (постачальник-нерезидент не заперечує). Заборгованість пов'язана з придбанням у нерезидента прав на користування комп'ютерною програмою для власних потреб. Підприємство нарахувало податкові зобов'язання з ПДВ (імпорт послуг від нерезидента) і використало право на податковий кредит. Якими документами таку операцію оформити? Як таку операцію відобразити в бухгалтерському обліку?

Документальне оформлення операції зі списання кредиторської заборгованості перед нерезидентом

У запитанні не йдеться про факт спливу строку позовної давності, тим паче, щодо зовнішньоекономічних контрактів позовна давність може визначатися за спеціальними нормами.

Відповідно до ст. 256 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Згідно зі ст. 257 ЦКУ загальний строк позовної давності становить три роки.

Водночас ст. 8 Конвенції ООН про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів від 14.06.74 р. (ратифікована ВР України 14.07.93 р.) (далі - Конвенція) встановлено, що для країн-учасниць, які є сторонами зовнішньоекономічного договору (якщо укладені ними контракти не суперечать вимогам Конвенції), звичайний строк позовної давності становить чотири роки. Відповідно до ст. 9 Конституції України зазначена вище Конвенція є частиною національного законодавства України. Статтями 10 - 12 Конвенції визначено спеціальні строки позовної давності. Незалежно від положень цієї Конвенції строк позовної давності в будь-якому випадку минає не пізніше, ніж через 10 років від дня, коли цей строк розпочався згідно зі статтями 9, 10, 11 і 12 цієї Конвенції (ст. 23 Конвенції).

Перелік країн, які є учасниками Конвенції про позовну давність, наведено в листі МЗС України від 17.12.2007 р. № 72/19-612/1-3811.

Списання заборгованості після спливу позовної давності здійснюється на підставі бухгалтерської довідки.

Кредиторську заборгованість може бути списано також у результаті прощення боргу.

Згідно з ч. 1 ст. 202 Господарського кодексу України та ст. 599 ЦКУ господарське зобов'язання припиняється його виконанням. Але на практиці можуть виникати й інші підстави припинення зобов'язань. Глава 50 ЦКУ, крім іншого, передбачає можливість припинення зобов'язання прощенням боргу (ст. 605 ЦКУ). Прощення боргу застосовується шляхом звільнення кредитором боржника від його обов'язків, якщо це не порушує права третіх осіб щодо майна кредитора. Прощення боргу є односторонньою угодою, яку здійснює кредитор. Угоду, спрямовану на припинення зобов'язання прощенням боргу, слід вважати виконаною в момент одержання боржником письмової заяви кредитора про прощення боргу, у момент усної заяви кредитора боржникові про прощення боргу або підписання договору про прощення боргу.

Бухгалтерський облік

Відповідно до п. 5 П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів" операції в іноземній валюті відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня, дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).

На кожну дату балансу монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на кінець дня дати балансу. Заборгованість перед нерезидентом за отримані послуги є монетарною, тобто статтею балансу про такі зобов'язання, які буде сплачено у фіксованій (або визначеній) сумі грошей чи їх еквівалентів.

Відповідно до п. 8 П(С)БО 21 визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції в її межах або за всією статтею (відповідно до облікової політики).

Списання заборгованості - це господарська операція, тому на дату її проведення визначаються курсові різниці. При цьому в разі списання заборгованості раніше нараховані курсові різниці не перераховуються.

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291, на субрахунку 717 "Дохід від списання кредиторської заборгованості" узагальнюється інформація про доходи від списання кредиторської заборгованості, що виникла під час операційного циклу, після закінчення строку позовної давності. На цьому ж субрахунку відображаються також прощені заборгованості.

Наведемо приклад

Отримання послуг від нерезидента в сумі 10000 дол. США відбулося 11.01.2016 (курс НБУ - 23,502697), рішення про списання прийнято 31.01.2017 (курс НБУ - 27,119036).

Дата
Зміст операції
Дебет
Кредит
Сума,
дол. США / грн.

11.01.2016
Підписано акт про передання прав
користування
154
632
10000/235026,97
31.12.2016
Нараховано курсові різниці за 2016 рік (на
дати балансу) у загальній сумі (курс НБУ на 31.12.2016 - 27,190858)
945
632
36881,61
31.01.2017
Списано заборгованість
632
717
10000/271190,36
31.01.2017
На дату списання визначено курсову
різницю
632
714
718,22
Ольга БуркунАудитор АФ «Курсор-Аудит»
Оцініть матеріал!:

Додати коментар