Mail Home

Наслідки перерахування податкового зобов'язання не на той рахунок

Пятница, 15 апреля 2011 г.
Просмотров: 9451
Рубрика: Вопрос-ответ   Тема: ,

Будьте внимательны: в законодательство могли быть внесены изменения! В этой статье приведены ссылки на законодательство, актуальное на август 2010 г.

Платник податку перерахував податкові зобов'язання не на той рахунок. До яких наслідків це може призвести?

Згідно з нормами пп. 4.1.1 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-III (далі – Закон № 2181-III) платник податків самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає у податковій декларації.

Податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня подання такої податкової декларації.

Податкове зобов'язання – зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визначені цим Законом або іншими законами України (п. 1.2 Закону № 2181-ІІІ).

Згідно з пп. 5.3.1 Закону № 2181-III платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пп. 4.1.4 цього Закону для подання податкової декларації.

Пунктами 4.3 та 5.3 Інструкції про порядок ведення органами ДПС оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами ДПС України, затвердженої наказом ДПАУ від 18.07.2005 р. № 276 (далі – Інструкція № 276), передбачено, що нарахування платежів до бюджету в особових рахунках платників податків здійснюється відповідно до порядків адміністрування відповідних податків, розроблених на підставі чинного законодавства.

Нарахування узгоджених податкових зобов'язань у картках особових рахунків платників здійснюється датою граничного терміну сплати зазначених зобов'язань. У разі, якщо останній день граничного терміну сплати узгодженого податкового зобов'язання припадає на вихідний або святковий день, нарахування платежів в особових рахунках платників здійснюється у наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день. При поданні уточнюючого розрахунку, що збільшує або зменшує податкові зобов'язання минулих податкових періодів платника, нарахування в особовому рахунку платника проводиться датою його подання.

Дані про надходження платежів до бюджету відображаються органом ДПС в особових рахунках платників і в реєстрі надходжень та повернень у день отримання від органів Держказначейства України відомостей про зарахування та повернення надміру сплачених платежів у вигляді електронного реєстру розрахункових документів.

Інформацію про реквізити відкритих рахунків для зарахування платежів до бюджетів органи державної податкової служби одержують від органів Державного казначейства України відповідно до Порядку взаємодії між органами Державного казначейства України та органами державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами, затвердженого наказом Держказначейства, ДПАУ від 25.04.2002 р. № 74/194.

Інформацію про реквізити зазначених рахунків органи державної податкової служби доводять до платників податків шляхом розміщення на дошці податкових оголошень, установленій на доступному для огляду місці біля входу до приміщення податкового органу (п. 2.4 Інструкції № 276).

Таким чином, платник податків повинен самостійно визначити податкові зобов'язання та сплатити їх у законодавчо встановлені строки до бюджетів на рахунки Держказначейства, які доводяться до його відома податковою службою (податковою інспекцією за місцем реєстрації платника) шляхом оприлюднення на дошці податкових оголошень.

Як було сказано вище, дані про надходження платежів до бюджету відображаються органом державної податкової служби в особових рахунках платників і в реєстрі надходжень та повернень у день отримання від органів Держказначейства відомостей про зарахування та повернення надміру сплачених платежів у вигляді електронного реєстру розрахункових документів.

У разі виявлення у зазначеному реєстрі помилкових записів або розрахункових документів, що надійшли від суб'єктів господарювання, які не віднесено до реєстру платників відповідного податку, ці дані в день отримання електронного реєстру розрахункових документів обліковуються в окремому особовому рахунку за спеціальним кодом «умовний платник» та в реєстрі надходжень і повернень.

Форма картки особового рахунку за спеціальним кодом «умовний платник» повинна відповідати формі картки особового рахунку, за яким ведеться оперативний облік платежу згідно з бюджетною класифікацією. Зазначені суми надходжень підлягають уточненню й обліку у відповідних особових рахунках платників у термін не пізніше ніж 10 робочих днів від дня одержання електронного реєстру розрахункових документів від органу Держказначейства.

Платник податків може звернутися до податкового органу із заявою про повернення помилково сплачених податків.

Заяви на повернення сум помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) у випадках, передбачених податковими законами, можуть бути подані не пізніше 1095 дня, наступного за днем здійснення такої переплати (за винятком повернення зайво утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету, у тому числі у зв'язку з нарахуванням податкового кредиту, на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік (п. 7.1 Інструкції № 276).

У разі, якщо за даними обліку податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, що ведеться в органах державної податкової служби, сума помилково та/або надміру сплаченого податку, збору (обов'язкового платежу) відсутня або менша за суму, заявлену платником до повернення, відповідний структурний підрозділ органу державної податкової служби у встановлений термін письмово, з викладенням причин, повідомляє платника податку про необхідність проведення звірки у зв'язку з неможливістю повернення коштів або часткового повернення заявленої суми (п. 7.2 Інструкції № 276).

На вимогу платника податків працівником підрозділу адміністрування облікових показників та звітності на підставі даних карток особових рахунків здійснюється звірення стану розрахунків платника податків з бюджетами за податками, зборами (обов'язковими платежами) за відповідний звітний період.

На письмову вимогу платника податків звірення стану розрахунків платника з бюджетом за податками, зборами (обов'язковими платежами) за звітний період оформлюється актом за формою, наведеною у додатку 3 до Інструкції № 276. Акт з розбіжностями між даними картки особового рахунку та даними платника податку, збору (обов'язкового платежу) є підставою для здійснення детальної перевірки таких розбіжностей.

При несплаті податкових зобов'язань на відповідний рахунок у законодавчо встановлений строк на особовому рахунку платника виникає податковий борг.

Податковий борг (недоїмка)податкове зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгоджене платником податків або узгоджене в адміністративному чи судовому порядку, але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання (п. 1.3 Закону № 2181-III).

Податковий борг платника податків, зборів (обов'язкових платежів) обліковується в картках особових рахунків, що ведуться підрозділом адміністрування облікових показників та звітності органу державної податкової служби у порядку, визначеному Інструкцією № 276.

Для контролю за погашенням податкового боргу та застосуванням передбачених нормативно-правовими актами заходів з його ліквідації за запитами підрозділів органу державної податкової служби підрозділом адміністрування облікових показників та звітності формуються відомості про платників, що мають податковий борг.

На суми податкового боргу підрозділом забезпечення податкових зобов'язань органами державної податкової служби формуються податкові вимоги за формою та в порядку, затвердженими наказом ДПАУ від 03.07.2001 № 266. Податкові вимоги формуються засобами програмного забезпечення на підставі облікових даних карток особових рахунків платників податків та реєструються у реєстрі виданих податкових вимог за кожним боржником окремо.

Податкові вимоги надсилаються платникам податків, які самостійно подали податкові декларації, але не погасили суму податкових зобов'язань у встановлені законом строки, без попереднього направлення (вручення) податкового повідомлення.

Податкові вимоги мають містити посилання на підстави їх виставлення; суму податкового боргу, належного до сплати, пені та штрафних санкцій; перелік запропонованих заходів із забезпечення сплати суми податкового боргу.

Податкові вимоги надсилаються:

а) перша податкова вимога – не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання. Перша податкова вимога містить повідомлення про факт узгодження податкового зобов'язання та виникнення права податкової застави на активи платника податків, обов'язок погасити суму податкового боргу та можливі наслідки непогашення його у строк;

б) друга податкова вимога – не раніше тридцятого календарного дня від дня направлення (вручення) першої податкової вимоги, у разі непогашення платником податків суми податкового боргу у встановлені строки. Друга податкова вимога додатково до відомостей, викладених у першій податковій вимозі, може містити повідомлення про дату та час проведення опису активів платника податків, що перебувають у податковій заставі, а також про дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.

Податкова вимога вважається надісланою (врученою) юридичній особі, якщо її передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.

У разі коли сума податкового боргу, визначена у першій податковій вимозі, самостійно погашається платником податків до виставлення другої податкової вимоги, друга податкова вимога не надсилається.

Ольга Буркун

Аудитор АФ «Курсор-Аудит»

Людмила Сафонова

Бухгалтер-експерт


Оцените статью, пожалуйста:

twitter.com facebook.com vkontakte.ru odnoklassniki.ru livejournal.ru yandex.ru